Utvärdering av MBT

Kontakta joakim.lof@sll.se för mer information. OBS: är du patient kan vi pga landstingets regler inte svara på email utan du får ringa 08-123 481 40. Referenser på instrumenten finns på hemsidan under ”Litteratur, Vetenskapliga artiklar” (längst ner!).

Kartläggning:

Till hjälp för den anamnestiska och kliniska kartläggningen av problembilden under utredningen inför behandlingen.

Bakgrund och Behandling: ett formulär med 22 frågor, tar ca 10 minuter, där demografiska fakta, social funktionsnivå och tidigare behandling kartläggs.

Kliniska intervjuer:

Lämpliga att använda före behandling för kartläggning och diagnostik.

Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (MINI): en strukturerad intervju som tar runt 60 minuter att genomföra och som täcker av de vanliga psykiatriska syndromdiagnoserna (axel-I på DSM-IV). Till hjälp i behandlingsplaneringen.

Structured Clinical Interview for DSM-IV axis II personality disorders (SCID-II): den strukturerade intervjun som används internationellt för att bedöma kriterier och förekomst av personlighetsstörningarna enligt DSM-IV. Vi använder en datoriserad version. Intervjun tar 60-75 minuter. Vi brukar videofilma intervjun för att kunna se den tillsammans efteråt om vi är osäkra, eftersom intervjun är avgörande för om patienter har BPS och ska erbjudas MBT. Efter behandling gör vi enbart borderlinedelen vilket tar ca 10-20 minuter.

Adult Attachment Interview (AAI): en semistrukturerad intervju där patientens inre arbetsmodeller av anknytningspersoner undersöks med hjälp av frågor om barndomserfarenheter. Intervjun tar 45-90 minuter att genomföra. Kodning kräver en särskild utbildning som i Sverige ges av Anders Broberg m.fl. vid Göteborgs Universitet, den görs utifrån utskrivna intervjuprotokoll och tar 4-6 timmar. Man får ut patientens anknytningsmönster, dvs otrygg/undvikande, otrygg/ambivalent eller desorganiserat (olöst trauma/förlust). Tidsåtgången gör att kodningen framför allt används i forskning, för vår del för att identifiera relevanta subgrupper av patienter. Själva intervjun kan med fördel användas kliniskt då den ger mycket användbar information.

Reflective Functioning Scale (RF): en kodning som görs utifrån AAI-protokoll enligt en särskild manual och som tar 3-4 timmar att göra. Även det kräver en utbildning, som i Sverige ges av Fredrik Falkenström och Clara Möller vid Linköpings Universitet. Det ger en poäng från -1 till 9 och är det internationellt erkända sättet att mäta mentalisering. Den kan med fördel användas för att utvärdera om psykoterapi förändrar mentaliseringsförmågan.

Intervju om mentaliseringssvikt: en intervju utvecklad av Sigmund Karterud som tar ca 15-20 minuter att genomföra där man kartlägger patientens mentaliseringssvikt senaste tiden. Man tittar efter typiska svårigheter, vilka situationer och/eller relationer problem uppkommer och patientens sätt att reflektera runt detta.

Självskattningar:

Lämpliga att använda före och efter behandling och vid jämna mellanrum under behandlingen såsom var 6:e månad. Vi delar upp dem i instrument för symptom och funktion som mäter psykiska tillstånd som förändras snabbare (states) och de personlighetsinriktade instrumenten som mäter sådant som förändras mer långsamt (traits).

Symptom & funktion-instrument:

Borderline Symptom List-23 (BSL-23): en relativt ny skala som visat sig kunna fånga borderlinesymptom på ett specifikt sätt mer än vanliga symptomformulär. Det liknar ett ”extremt” depressionsmått och mäter affektiv instabilitet, självhat, hopplöshet, paranoida och dissociativa svårigheter m.m. Till instrumentet finns ett beteendesupplement där man mäter olika impulsiva, självdestruktiva beteenden. Hela instrumentet består då av 34 frågor och kan användas för upprepad mätning då det tar ca 5-10 minuter att svara på.

Core Outcomes in Routine Evaluation– Outcome Measure (CORE-OM): är ett frågeformulär med 28 frågor som mäter symptom, välmående och social funktion på ett snabbt och ändå brett sätt. Det är lämpligt för tätare mätningar tack vare att det är snabbt för patienterna att använda (5-10 minuter). Det finns också några ”risk-items” som vi valt att inte använda för att de överlappar beteendesupplementet på BSL-23, dessa kan med fördel användas för borderlinepatienter om man bara använder CORE-OM.

Inventory of Interpersonal Problems (IIP): består av 64 frågor som besvaras på ca 10-15 minuter och mäter olika svårigheter i relation till andra såsom självhävdelse, vänlighet, avvisande, dominans och så vidare. Instrumentet är copyright-skyddat och beställs från Hogrefe. Det är vanligt använt internationellt i terapistudier.

Personlighets- & mentaliseringsinstrument:

Dimensional Assessment of Personality Problems- Short Form (DAPP-SF): består av 144 frågor, besvaras på ca 20-25 minuter och mäter 18 dimensioner av personlighetsstörningsdrag. Det är en förkortad version av DAPP-BQ som designats av John Livesley m.fl. Är till stor hjälp för att diagnosticera personlighetsstörning före behandling och för att mäta förändring efter behandling.

Structural Analysis of Social Behavior – Intrex (SASB-intrex): ett mått på en persons självbild som utvecklats av Lorna Smith-Benjamin och i Sverige översatts av Kerstin Armelius. Det består av 36 frågor, kan besvaras på ca 10 minuter och mäter självkärlek, självomhändertagande, försummelse av självet, självhat m.m. Vi har sett förändringar på detta instrument efter MBT-behandling.

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): består av 20 frågor, besvaras på ca 5 minuter och mäter alexitymi som är svårigheten att identifiera, beskriva och uttrycka känslor. Alexitymi betraktas som en delkomponent i mentalisering och vi har sett förändringar i denna skala under behandlingen.

Experiences in Close Relationships / Erfarenheter i nära relationer modifierad form (ECR): består av 36 frågor, besvaras på ca 10 minuter och mäter patientens självskattade anknytningsstil i förhållande till en anknytningsperson. Vi använder en svensk översättning av Anders Broberg m fl där man inte måste tänka sig en partnerrelation som den man svarar kring. Man mäter graden av ängslig otrygghet och av undvikande otrygghet. Självskattad anknytning har en viss koppling till anknytning mätt på AAI även om det inte som en intervju kan fånga mindre medvetna aspekter.

Processmått:

Working Alliance Inventory – Short form, Revised client version (WAI-SR): en självskattning av patientens allians till terapeuten med 12 frågor, tar max 2-4 minuter. Allians har i många studier visat sig bidra till effekt av terapi, det är ett bra sätt att fånga upp hur terapiprocessen utvecklas. Kan även användas för att mäta allians till en eller flera gruppterapeuter.

Hur vi använder instrumenten:

Som team behöver ni själva ta ställning till vilka instrument ni vill använda beroende på era förutsättningar. Vi använder symptom- och funktionsmått vid start och upprepat flera gånger under behandlingen, liksom processmåttet på allians. Personlighets- och mentaliseringsmått använder vi vid start och vid behandlingens avslut. Ska ni utföra forskning kan det vara hjälpsamt att ta kontakt med någon disputerad forskare som kan hjälpa er med frågeställningar och en design, liksom att söka medel för forskning. De forskare som är kopplade till MBT-teamet i Huddinge är docent David Clinton och docent Viktor Kaldo, båda vid Karolinska Institutet / Centrum för Psykiatriforskning.